Neuroendocrine tumor, human prostate, anti-synaptophysin stain